Бірыңғай білім беру платформасы

Сайтқа тапсырыс беру - №3 үлгіҮлгіні жүктеп алыңыз, басып шығарыңыз, ұйымның мөрін басып, ұйым басшысына қол қойып, мөрмен бекітіңіз, сканерлеп, pdf форматындағы пішінге тіркеңіз. (Өлшемі 2,00 Мб аспауы керек)